รูปแบบพื้นที่จัดแสดง

พื้นที่เปล่าสำหรับพื้นที่จัดแสดงขนาด 18 ตร.ม. ขึ้นไป

คูหามาตรฐานขนาด 3 x 3 = 9 ตร.ม.

คูหาพิเศษขนาด 3×3 = 9 ตร.ม.