งานแสดงสินค้านานาชาติที่รวบรวมนวัตกรรม สินค้าและบริการ รวมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ Super-Aged Society ทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคประชาชน และภาคสังคมเพื่อสร้าง Exhibition Platform ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาคอาเซียน และทวีปเอเชีย

สรุปงานปี 2019

0
ผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน 184 ราย รวมเป็นไทยและญี่ปุ่น
0
พื้นที่จัดแสดงงาน 5,240 ตร.ม. รวม 277 บูธ
0
ผู้เข้าชมงาน 20,181 คน จาก 12 ประเทศ
0
M
จับคู่ธุรกิจรวม 641 ล้านบาท
0
รวมสินค้าและบริการถึง 5 ประเภท
0
มูลค่าในการขายภายในงานรวม 380 ล้านบาท

NEWS AND ACTIVITIES