เกี่ยวกับงานแสดงสินค้า

CARE EXPO Thailand  “งานแสดงสินค้านานาชาติของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ” เวทีทางการค้าที่จะเชื่อมโยงให้เกิดการต่อยอดและขยายมูลค่าทางธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตสินค้า เทคโนโลยี รวมถึงแอพพลิเคชั่นและโซลูชั่นต่างๆ ในการบริการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ตลอดจนในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีในทุกมิติแม้จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ