เหตุผลที่ควรเข้าร่วมงาน

จำนวนประชากรผู้สูงอายุของโลก ในปี 2017

การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรและสัดส่วน % ผู้สูงอายุ ของอาเซียน ในปี 2017

  • ประชากรผู้สูงอายุของโลกเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าของอัตราโดยรวมจากประชากรทั้งหมด
  • แนวโน้มในอนาคตสำหรับผู้สูงอายุในเอเชียคาดว่าจะเติบโตอย่างมากในอีก 50 ปี ข้างหน้าและประเทศไทยเป็นอันดับที่สองจากอาเซียน
  • เมื่อผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น ความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับโครงการบำเหน็จบำนาญและการดูแลสุขภาพ