CARE EXPO THAILAND งานแสดงสินค้า นวัตกรรม ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่อย่างครบวงจรแห่งเอเซีย

หอการค้าไทยจะร่วมกับ บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด และภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะร่วมกันจัดงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อสุขภาพ Care Expo Thailand | Healthy Living Asia 2021 “งานแฟร์เพื่อคนที่คุณแคร์ และงานธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสุขภาพที่ครบวงจรที่สุดของเอเชีย” เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และด้านสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน (Medical Hub of ASEAN)

 

Beating gongs to arrange a big fair for the year 64 1

กลินท์ สารสิน

 

ทั้งนี้กระแสปัจจุบันและอนาคต ประชาชนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ในทุกช่วงวัย รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดคณะทำงานร่วมกันศึกษา Update Trend พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการค้าและบริการยุคใหม่ เพื่อหาโอกาสสำหรับธุรกิจและบริการใหม่ๆ รวมถึงให้คำแนะนำ เพื่อมาขับเคลื่อนในด้านความต้องการใหม่ๆ ทั้งคนไทยและต่างชาติที่มาอยู่หรือเที่ยวในมืองไทย เพื่อพัฒนา และยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพ เครื่องมือแพทย์ ของไทยให้มี เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อกลุ่มเป้าหมาย และยังเป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบธุรกิจและบริการใหม่ๆ เชื่อมโยงไปยังธุรกิจการแพทย์ในต่างประเทศ (Global Health Care) อีกด้วย

 

นายกรด โรจนเสถียร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ หอการค้าไทย กล่าวว่า เทรนด์ของธุรกิจในปี 2020 คือ เทรนด์ของการดูแลสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา การเตรียมการสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 นี้แล้ว จึงเป็นอีกประเด็นสำคัญ หอการค้าไทย โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ หรือแนวคิดเรื่อง Healthy Living ซึ่งจะมีบริการหรือมีธุรกิจที่รองรับเกี่ยวข้องกับการป้องกัน และดูแลสุขภาพ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาอำนวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศทุกวัย การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ Care Expo Thailand | Healthy Living Asia 2021 จึงเป็นงานที่ครบวงจรในการดูแลสุขภาพ ครอบคลุมเรื่องสุขภาพทั้งหมด ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 101-102 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน และร่วมงานสัมมนาวิชาการอีก 200 คน

 

Beating gongs to arrange a big fair for the year 64 2

กรด โรจนเสถียร

 

นายชัยรัฐปฐม อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า งานนี้ได้แบ่งกลุ่มของสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทั้ง 5 หมวด ได้แก่ Living Standard, Food & Beverage, Medical Care & Support, Finance & Investment และ Lifestyle & Wellness กิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบกับผู้ซื้อจากต่างประเทศ กิจกรรมประชุมและและสัมมนา ตลอดทั้ง 4 วัน และสุดท้ายคือ กิจกรรมบริการประชาชน ที่มี ไฮไลท์สำคัญ คือ กิจกรรมจัดหางาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุที่เกษียณแล้ว คาดการณ์จะมีเงินสะพัดภายในงานกว่า 1,200 ล้านบาท

 Beating gongs to arrange a big fair for the year 64 3

 

“งานนี้ได้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอันได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ)ที่จะผู้ประกอบการการชั้นนำจากญี่ปุ่นเข้าร่วมแสดงสินค้าภายในงาน , กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย, สมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง, สมาคมสปาไทย, สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย และทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้”