CARE EXPO THAILAND งานแสดงสินค้า นวัตกรรม ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่อย่างครบวงจรแห่งเอเซีย

ในทุกช่วงวัย รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดคณะทำงานร่วมกันศึกษา Update Trend พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการค้าและบริการยุคใหม่ เพื่อหาโอกาสสำหรับธุรกิจและบริการใหม่ๆ รวมถึงให้คำแนะนำ เพื่อมาขับเคลื่อนในด้านความต้องการใหม่ๆ ทั้งคนไทยและต่างชาติที่มาอยู่หรือเที่ยวในมืองไทย เพื่อพัฒนา และยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพ เครื่องมือแพทย์ ของไทยให้มี เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อกลุ่มเป้าหมาย และยังเป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบธุรกิจและบริการใหม่ๆ เชื่อมโยงไปยังธุรกิจการแพทย์ในต่างประเทศ (Global Health Care) อีกด้วย

 

ทั้งนี้ในปี 2564 หอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด และภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) ร่วมมือกันจัดงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อสุขภาพ Care Expo Thailand | Healthy Living Asia 2021 “งานแฟร์เพื่อคนที่คุณแคร์ และงานธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสุขภาพที่ครบวงจรที่สุดของเอเชีย” ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2564 เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และด้านสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน

 

ด้าน นายกรด โรจนเสถียร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ หอการค้าไทย กล่าวว่า เทรนด์ของธุรกิจในปี 2020 คือ เทรนด์ของการดูแลสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา การเตรียมการสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 นี้แล้ว จึงเป็นอีกประเด็นสำคัญ ที่หอการค้าไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ หรือแนวคิดเรื่อง Healthy Living

 

ขณะที่นายชัยรัฐปฐม อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวในฐานะผู้ร่วมจัดงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้นำรูปแบบของ Exhibition Platform มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงสินค้า กลุ่มผู้ซื้อ และประชาชนที่เข้าร่วมชมงานทั้งหมด